Algemene Voorwaarden Regelneefs

Algemene en bijzondere voorwaarden van Regelneefs, B2C en B2B, versie 2017.
Voorwoord
Regelneefs is opgezet door M. Neefs om zowel particulieren als bedrijven te ontzorgen. Regelneefs hecht veel waarde aan verbinden en aan transparant werken. Uit het oogpunt van transparantie merkt Regelneef dan ook het volgende op:
– Regelneefs biedt overige zakelijke dienstverlening aan, meer specifiek: montage, bemiddeling en technische installaties;
– Regelneefs heeft een gedegen aansprakelijkheidsverzekering voor de bovenstaande werkzaamheden;
– Regelneefs is gecertificeerd op de voorgeschreven onderdelen binnen de (onder)aanneming;
– doordat Regelneefs op alle vlakken wenst te ontzorgen, komt het voor dat Regelneefs een opdracht uitvoert welke niet onder de specifieke werkzaamheden valt;
– Regelneefs is transparant over de opbrengsten en aansprakelijkheid: ook indien Regelneefs bemiddelt. Een overeenkomst waarbij door Regelneefs wordt bemiddeld komt daarom slechts tot stand indien opdrachtgever aanvaardt dat Regelneefs geen kennis en kunde heeft van en om die reden niet instaat voor het werk van derden;
– in sommige gevallen kiest Regelneefs voor facturatie bij voorschot, bijvoorbeeld wanneer materialen moeten worden aangekocht;
– indien de opdrachtgever materialen aanlevert is Regelneefs daarvoor niet aansprakelijk;
– soms verplaatst Regelneefs producten, of vervoert personen: dit hangt echter samen met een meeromvattende opdracht en Regelneefs is uitdrukkelijk geen transporteur/ expediteur.

Algemene voorwaarden:
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Regelneefs, zaakdoende te ( 5247 WG Oosteinderweg 58) Rosmalen, telefoonnummer 0651650757 en geregistreerd onder nummer 65387368 bij de Kamer van Koophandel;
Opdrachtgever: degene die in de hoedanigheid van particulier of uit hoofde van beroep of bedrijf met Regelneefs een overeenkomst van opdracht/ (tot) koop/aanneming van werk heeft gesloten, alsmede degene aan wie Regelneefs een offerte heeft uitgebracht;
Consument: opdrachtgever in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, in deze voorwaarden verder genoemd: ”particulier”;
(Opdrachtgever-)ondernemer: een niet particulier;
Dagen: alle kalenderdagen;
Meer/minderwerk: Door de opdrachtgever/particulier gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs;
Overmacht: iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze niet bekend was of had kunnen zijn en waarbij nakoming niet (verder) kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van een der partijen ontstaan, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig leveren van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades, bedrijfs- of digitale storingen.
Artikel 1. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes van Regelneefs zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld.
2. De offertes van Regelneefs zijn geldig gedurende een termijn van dertig (30) dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven.
3. Indien opdrachtgever (nog) niet schriftelijk heeft aanvaard, doch Regelneefs is met wetenschap van opdrachtgever begonnen met uitvoering van de opdracht dan is de overeenkomst op die onderdelen tot stand gekomen, tenzij opdrachtgever tijdig bezwaar aantekent.
4. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Regelneefs daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Regelneefs anders aangeeft.
5. Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht Regelneefs niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.
Artikel 2. Modellen/afbeeldingen
1. Eventueel door Regelneefs in de offerte/advertenties/prijslijsten/website opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Is aan afnemer een proefmodel getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.
Artikel 3. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden Regelneefs tijdig alle informatie te verstrekken, welke Regelneefs naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij Regelneefs mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.
2. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Regelneefs verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Regelneefs tijdig kan beschikken:
– over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals werk- en bouwvergunningen en ontheffingen);
– over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;
– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Regelneefs zijn verstrekt heeft Regelneefs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van Regelneefs – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De kosten van het benodigde gas, water en elektra zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de Regelneefs overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Regelneefs het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Regelneefs de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3. Onder toepassing van hetgeen gesteld in het voorwoord en aldus slechts voor zover Regelneefs deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen is Regelneefs verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen.
Artikel 5. Wijzigingen en meer/minderwerk
1. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met Regelneefs, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Regelneefs worden gemeld, vóórdat Regelneefs een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Regelneefs en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat Regelneefs deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
2. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van Regelneefs een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is Regelneefs gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Regelneefs is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3. Indien Regelneefs de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Regelneefs te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met Regelneefs gesloten overeenkomst.
4. Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door Regelneefs opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. Regelneefs is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever.
5. Indien Regelneefs voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de opdrachtgever. Regelneefs zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
6. Indien de opdrachtgever niet binnen vier (4) werkdagen na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde mededeling van Regelneefs heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Regelneefs te voldoen.
7. Elke door beide partijen bij het aangaan van de overeenkomst onvoorziene omstandigheid die leidt tot meerwerk zal in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 6. Termijnen, levering en levertijd
1. De door Regelneefs in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
2. Indien de uitvoering van overeenkomst door Regelneefs niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Regelneefs de opdrachtgever zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd.
3. Indien enige door Regelneefs opgegeven termijn wordt overschreden, is Regelneefs ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Regelneefs schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Regelneefs een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
Artikel 7. Prijzen en tarieven
1. Tenzij de opdrachtgever particulier is, zijn de door Regelneefs opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging/ offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen zal de vaste prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Regelneefs, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Bij regie kan een richtprijs worden afgegeven. Dit is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs bestaande uit uren en/of materialen en/of overige kosten.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier (4) weken zullen de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.
6. Regelneefs heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever een particulier is, is heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging door de Regelneefs wordt gewenst binnen 3 maanden na datum sluiten overeenkomst.
7. Regelneefs zal de opdrachtgever schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief op de hoogte stellen. Regelneefs zal daarbij de omvang van, en de datum waarop de prijsverhoging zal ingaan vermelden.
Artikel 8. Overmacht
1. In geval van blijvende overmacht is Regelneefs gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Regelneefs is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
2. In geval van tijdelijke overmacht is Regelneefs gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door Regelneefs uitgevoerde deel van de overeenkomst.
3. Indien Regelneefs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Regelneefs bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.
Artikel 9. (Wan)betaling en oplevering
1. Betaling door de opdrachtgever dient binnen acht (8) dagen na factuurdatum te geschieden op de door Regelneefs op de factuur aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Elke verrekeningsbevoegdheid van de opdrachtgever-ondernemer, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Betaling geldt als akkoordverklaring van hetgeen is geleverd tot op dat moment. Wordt het werk schriftelijk of digitaal goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling door Regelneefs is ontvangen.
4. Bezwaren tegen door Regelneefs aan opdrachtgever verzonden facturen schorten diens betalingsverplichting niet op.
5. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd in de hoedanigheid van opdrachtgever/particulier en de wettelijke handelsrente verschuldigd in de hoedanigheid van opdrachtgever-ondernemer, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
6. Indien de opdrachtgever-ondernemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen buitengerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk II verschuldigd onverminderd de aan Regelneefs overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.
7. Indien opdrachtgever/particulier in gebreke blijft met enige betaling dan zullen de buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd conform hetgeen is voorgeschreven in de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten voor particulieren.
8. Wanneer het een particulier betreft zal middels een herinneringssommatie nog eenmaal een termijn van achttien dagen voor betaling worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen heeft voldaan dat op grond van enige overeenkomst met Regelneefs aan deze of aan aanverwante derden verschuldigd is. Hieronder vallen tevens de wettelijke (handels)rente, alsmede de verschuldigd geworden buitengerechtelijke incassokosten.
2. Producten worden geacht niet te zijn betaald, totdat koper de betaling ervan heeft aangetoond.
3. Koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van Regelneefs aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in onderstaand lid desverlangd aan deze terug te geven. De kosten welke gepaard gaan met het retourneren zijn voor rekening van de koper.
4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper slechts toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze te kort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
5. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Regelneefs veilig te stellen.
6. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Regelneefs daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Koper dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Regelneefs ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Regelneefs gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt koper zich er jegens Regelneefs bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
8. Voor het geval Regelneefs het in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Regelneefs en door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Regelneefs zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 11. Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever in de hoedanigheid
van ondernemer binnen zeven (7) dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Regelneefs. Deze termijn van zeven dagen na ontdekking wordt voor de opdrachtgever/particulier verlengd tot 2 kalendermaanden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Regelneefs in staat is adequaat te reageren.
2. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Regelneefs geven de opdrachtge-ver-ondernemer nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Regelneefs op te schorten.
3. Indien Regelneefs een klacht gegrond acht, is Regelneefs gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.
4. Regelneefs wordt altijd de mogelijkheid geboden om de klacht te onderzoeken.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Regelneefs is uitsluitend aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden directe schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Regelneefs.
2. Regelneefs is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever-ondernemer (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Regelneefs.
3. Regelneefs is jegens de opdrachtgever-ondernemer nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden die door Regelneefs bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
4. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Regelneefs enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van € 1.500, –. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Regelneefs.
5. De opdrachtgever vrijwaart Regelneefs voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Regelneefs uitgevoerde werkzaamheden, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Regelneefs en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
Artikel 13. Opschorting en ontbinding
1. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Regelneefs niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Regelneefs gerechtigd – onverminderd alle overige aan Regelneefs toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Regelneefs is nagekomen.
2. Regelneefs heeft, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
– sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 8 van deze algemene bepalingen;
– aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of
indien met betrekking tot de opdrachtgever
– toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
– de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.
3. De opdrachtgever-ondernemer kan slechts tussentijds opzeggen wegens gewichtige reden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst opzegt voordat deze tot een einde is gebracht wordt de opdrachtgever alle tot op dat moment gemaakte kosten en het redelijke loon verschuldigd. Daarbij wordt de opdrachtgever-ondernemer tevens alle gederfde inkomsten en gederfde winst verschuldigd.
Bijzondere voorwaarden:
Verplaatsen producten en vervoer personen
Artikel 14. Verplichtingen opdrachtgever in hoedanigheid van reiziger
1. Reiziger is gehouden:
a. door Regelneefs in alle redelijkheid gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de door Regelneefs aangewezen zitplaats;
b. de gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door de Reiziger kan op deze worden verhaald.
2. Reiziger is verplicht zich in de auto te onthouden van:
a. beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;
b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Regelneefs; c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;
d. het gebruiken van rookwaar;
e. het op enigerlei wijze hinderen van Regelneefs in de uitoefening van zijn taak.
3. Reiziger is gehouden de vooraf overeengekomen ritprijs te betalen.
4. Indien Reiziger ervoor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht het portier zodanig te openen, dat geen hinder en/of gevaar voor het verkeer ontstaat.
Artikel 15. Verplaatsingskosten en risico
1. Het verplaatsen van producten van leverancier naar plaats van uitvoering van de opdracht gebeurt slechts uit service oogpunt en in het kader van de hoofdopdracht tot aanneming van werk.
2. Regelneefs brengt vervoerkosten in rekening, tenzij anders is overeengekomen.
3. In het licht van voorstaande is Regelneefs nimmer aansprakelijk voor enige schade welke ontstaat voor of tijdens het verplaatsen. Het risico van de te verplaatsen producten ligt te allen tijde bij koper/ opdrachtgever.
Artikel 16. (Onder)aanneming van werk B2B
1. De hoofdaannemer draagt er – als opdrachtgever van Regelneefs – in voorkomende gevallen zorg voor dat aan de hoofdopdrachtgever tijdig en correct is doorgegeven dat en wanneer Regelneefs werkzaamheden komt verrichten, alsmede welke werkzaamheden het daarbij betreft.
2. Opdrachtgever verplicht zich ertoe om ervoor te zorgen dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals omschreven in artikel 3 van de algemene voorwaarden, alsmede:
– de benodigde werkvergunning(en)
– over op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen en
– draagt zorg voor de aan haar bij wet of norm opgelegde (CAO-)verplichtingen.
4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Regelneefs die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
5. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Regelneefs dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor Regelneefs voortvloeiende schade.

Artikel 17. Vooroplevering
1. Regelneefs nodigt in voorkomende gevallen opdrachtgever uit voor oplevering. Partijen dragen tezamen zorg voor een (schriftelijke) opname van de stand van zaken. De toestand waarin het werk bij oplevering verkeert wordt – indien overeengekomen- beschreven.
2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door opdrachtgever per direct (schriftelijk) medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd en of goedkeuring al dan niet plaatsvindt onder vermelding van eventuele kleine opleverpunten, dan wel onder vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van goedkeuring zijn.
3. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als de dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling door Regelneefs is ontvangen.
Artikel 18. Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Regelneefs en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Regelneefs is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Regelneefs en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Regelneefs gevestigd is en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.